Download algemene voorwaarden

Swinglife Internet Sales, ook handelend onder de naam Life-Care.nl
P. de Swartstraat 20
1333 NH Almere
KvK-nummer: 39078970

Hierna te noemen: Life-Care.nl

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Life-Care.nl: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Life-Care.nl en de consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten van Life-Care.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Life-Care.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Life-Care.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een offertes dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Life-Care.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomsten
3.1 Offertes zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Life-Care.nl kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offertes dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Life-Care.nl niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle offertes en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Life-Care.nl garandeert echter niet dat alle offertes op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 Life-Care.nl is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Life-Care.nl dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 4 Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen op de website van Life-Care.nl zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Life-Care.nl onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Life-Care.nl heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Life-Care.nl worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Life-Care.nl biedt diverse veilige betaalmethoden waarbij direct online betaald kan worden.

De online betaaltransacties worden verzorgd door Sisow E-Payments.

U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:
iDeal
De snelste en meest gebruikt online betaalmethode in Nederland. iDeal is beschikbaar voor klanten van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Bankoverschrijving
Zelf overmaken van het bestelbedrag via uw eigen bank, zonder extra kosten. Na het het bestellen ontvangt u per email de gegevens om de betaling te kunnen doen. Wanneer u ervoor kiest om de betaling te voldoen d.m.v. overboeking, duurt dit minimaal 1 werkdag voordat wij de betaling zullen ontvangen. Onze bankgegevens: IBAN - NL58INGB0008410040 t.n.v. Swinglife Internet Sales, Almere, o.v.v. uw ordernummer.

Paypal/Creditcard
Snel een eenvoudig betalen via uw Paypal account of creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard of American Express).

MisterCash
MisterCash is de meest gebruikte betaalmethode in België en vergelijkbaar met iDeal. Alle Belgische klanten, die gebruik maken van internetbankieren, kunnen gebruik maken van MisterCash.
Betalen bij afhalen
In sommige gevallen is het mogelijk om producten op te halen in Almere. Let op, u dient dan eerst contact met ons op te nemen of het product in huis is. Kiest u ervoor om uw bestelling op te halen, dan kan deze contant of met PIN betaald worden.

Beveiligde transacties
Bij alle online betalingen is de verbinding voorzien van een beveiliging voorzien van een SSL beveiligingscertificaat. Dit is te herkennen door het slotje helemaal links in de browserbalk gevolgd voor HTTPS. De beveiligde verbinding zorgt ervoor, dat alle gegevens versleuteld over het net verzonden worden.

4.5 Indien u als de consument met enige betaling in gebreke bent, is Life-Care.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst
5.1 Producten kunnen binnen een termijn van 14 dagen na levering worden geretourneerd, mits goed verpakt en voldoende gefrankeerd (wij accepteren geen ongefrankeerde pakketten!) verstuurd te worden naar: Swinglife Internet Sales, P. de Swartstraat 20, 1333 NH Almere.

5.2 - 30 dagen Niet tevreden, geld terug garantie
Naast de wettelijke regels m.b.t. ontbinding van de overeenkomst hebben wij als Herbalife Distributeur een aanvullende garantie:
Voor alle producten geldt onder bepaalde voorwaarden de 30 dagen niet tevreden, geld terug garantie. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken dient u binnen 30 dagen na ontvangstdatum van de producten zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. Vooraf dient u contact met ons op te nemen. Wij sturen u dan een formulier op, deze dient u volledig in te vullen en samen met de producten terug te sturen. De Herbalife producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag minus alle kosten die wij als bedrijf hebben gemaakt, zal binnen 7 dagen na ontvangst en controle van de geretourneerde producten op uw bankrekening worden bijgeschreven.

Artikel 6 Levering
6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn van Life-Care.nl. Life-Care.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, DPD, dan wel enige andere door Life-Care.nl ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Life-Care.nl hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van Life-Care.nl zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal Life-Care.nl de consument dat via e-mail melden. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 dagen overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de consument Life-Care.nl schriftelijk in gebreke te stellen. De consument is gerechtigd om bij overschrijding van de levertermijn de overeenkomst te annuleren, nadat Life-Care.nl behoorlijk in gebreke is gesteld.

6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Life-Care.nl de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6 Indien Life-Care.nl gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze aan Life-Care.nl ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 7 Garantie
7.1 Life-Care.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 Als u in de 30 dagen na uw aankoop niet volledig tevreden bent over de hoge kwaliteit van de Herbalife-producten, dan zullen wij u het aankoopbedrag zonder voorbehoud terugbetalen. Indien u van deze garantie gebruik wenst te maken, kunt u hierover contact met ons opnemen. U dient wel binnen 30 dagen na factuurdatum zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor de retournering van de gekochte producten. De producten die u vergoed wilt zien moet u ook terugsturen anders kunnen wij deze niet vergoeden. Uw aankoopbedrag minus de verzend- en handlingkosten die wij hebben gemaakt zal dan zo snel mogelijk na ontvangst van de geretourneerde producten op uw bank- of girorekening worden bijgeschreven.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal Life-Care.nl de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van Life-Care.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan Life-Care.nl te retourneren en de eigendom daarover aan Life-Care.nl te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Life-Care.nl of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 Het is mogelijk dat Life-Care.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Life-Care.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Life-Care.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Life-Care.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Life-Care.nl met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Life-Care.nl gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Life-Care.nl en op de wijze zoals door Life-Care.nl aangegeven.

Artikel 10 Betaling
Life-Care.nl biedt diverse veilige betaalmethoden waarbij direct online betaald kan worden.

De online betaaltransacties worden verzorgd door Sisow E-Payments.

U kunt kiezen uit de volgende betaalmogelijkheden:

iDeal
De snelste en meest gebruikt online betaalmethode in Nederland. iDeal is beschikbaar voor klanten van ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank en Van Lanschot Bankiers.

Bankoverschrijving
Zelf overmaken van het bestelbedrag via uw eigen bank, zonder extra kosten. Na het het bestellen ontvangt u per email de gegevens om de betaling te kunnen doen. Wanneer u ervoor kiest om de betaling te voldoen d.m.v. overboeking, duurt dit minimaal 1 werkdag voordat wij de betaling zullen ontvangen. Onze bankgegevens: IBAN - NL58INGB0008410040 t.n.v. Swinglife Internet Sales, Almere, o.v.v. uw ordernummer. 

Paypal/Creditcard
Snel een eenvoudig betalen via uw Paypal account of creditcard (Visa, Eurocard/Mastercard of American Express).

MisterCash
MisterCash is de meest gebruikte betaalmethode in België en vergelijkbaar met iDeal. Alle Belgische klanten, die gebruik maken van internetbankieren, kunnen gebruik maken van MisterCash.

Betalen bij afhalen
In sommige gevallen is het mogelijk om producten op te halen in Almere. Let op, u dient dan eerst contact met ons op te nemen of het product in huis is. Kiest u ervoor om uw bestelling op te halen, dan kan deze contant of met PIN betaald worden.

Beveiligde transacties
Bij alle online betalingen is de verbinding voorzien van een beveiliging voorzien van een SSL beveiligingscertificaat. Dit is te herkennen door het slotje helemaal links in de browserbalk gevolgd voor HTTPS. De beveiligde verbinding zorgt ervoor, dat alle gegevens versleuteld over het net verzonden worden.

Artikel 11 Incassokosten
11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Life-Care.nl is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Life-Care.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Vrijwaringen
12.1 De consument vrijwaart Life-Care.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien consument aan Life-Care.nl informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten
13.1 De consument dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Life-Care.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
14.1 Indien door Life-Care.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Life-Care.nl jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Life-Care.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Life-Care.nl niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Life-Care.nl of zijn ondergeschikten.

Artikel 15 Overmacht
15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Life-Care.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Life-Care.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Life-Care.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Life-Care.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Life-Care.nl worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voorzover Life-Care.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Life-Care.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.  

Artikel 16 Privacy en Discretie
16.1 Life-Care.nl geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Life-Care.nl gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

16.2 Op de verzendingen wordt de naam Herbalife International of Life-Care.nl als afzender vermeld. Helaas hebben wij geen invloed hoe de producten naar u worden verstuurd.

16.4 Op de factuur staat o.a. Swinglife Internet Sales vermeld. De naam Life-Care.nl wordt ook weergegeven. Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan.

16.5 Op het rekeningafschrift staat Swinglife Internet Sales vermeld. De naam Life-Care.nl kan worden vermeld. De consument treft geen productomschrijving op het rekeningafschrift aan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op elke overeenkomst tussen Life-Care.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit offertes van Life-Care.nl of overeenkomsten gesloten met Life-Care.nl worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 18 Disclaimer
18.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Life-Care.nl steeds worden gewijzigd. Life-Care.nl registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op. 

18.2 De website van Life-Care.nl en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Life-Care.nl sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Life-Care.nl onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Life-Care.nl geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Life-Care.nl garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.
De houder van deze website behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Artikel 19 Diversen
19.1 Wanneer door Life-Care.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Life-Care.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

19.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Life-Care.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Life-Care.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

19.3 Life-Care.nl is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

Artikel 20 Copyright
20.1 Deze website is auteursrechtelijk beschermd door middel van Copyright. Alle informatie op deze website, bestaande uit foto\'s, afbeeldingen, logo\'s, banners, tekst, opmaak, lay-out of welke informatie of vorm van informatie dan ook, mag op geen enkele andere wijze worden: gekopieerd, gepubliceerd, afgedrukt, geprint, opgeslagen of verzonden worden (in welke vorm dan ook), dan op de normale wijze zoals uw webbrowser met deze informatie omgaat.
Het gebruik cq misbruik van enige informatie, zoals eerder omschreven, anders dan waarvoor deze informatie is bedoeld is strafbaar.| Meer

 
 
 
 
 
Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij deze melding met uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. Zie verder onze privacy policy.